Разработка на курс за квалификация на учители (в смесен режим на провеждане) и на учебна документация и материали за избираем модул по компютърна графика (моделиране, конструиране и чертане) за профилирана подготовка по информационни технологии в гимназиалния етап на средното училище.
Целта на обучението е  да запознае учителите с основните възможности на визуалната програмна среда Scratch, като  се акцентира върху основните очаквани резултати по учебна програма по Компютърно моделиране 3 клас. 

Обучението по темата допринася за:

  • Повишаване и усъвършенстване  на ИКТ компетенциите
  • Използване, разработване и внедряване на нови учебни и методически ресурси, които обогатяват и осъвременяват учебното съдържание;
  • Прилагане на иновативни стратегии за планиране и провеждане на учебния процес
  • Създване на междупредметни връзки чрез информационните технологии