Включва формата на обучение по модул, целите, инструментите за обучение и оценяване