Обучението по „Информационни технологии“ (ИТ) в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина. Тези основни компетенции са задължителна част от компютърната грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценната му реализация в живота.