Курсът ще обхване група теми от самоподготовката по математика в 1 клас. Чрез тях ще се илюстрира възможността за интегриране на ИКТ в ученето и самоподготовка и по-специално на детския образователен софтуер ToolKID. Темите са свързани с бързото и лесно овладяване на действията събиране и изваждане, сравняване на съвкупности, решаване на текстови задачи. Курсът ще има за цел не само да улесни самоподготовката на най-малките ученици, подпомогани чрез някои детски компютърни програми, но и да изгради у тях трайна мотивация за самостоятелно учене. Паралелно, ще спомaга за придобиване на някои базисни компютърни умения от страна на учениците.