Комутация в корпоративни мрежи (CCNP SWITCH) е вторият от трите курса, необходими за постигането не сертификата CCNP в направлението Routing and Swiching. Успешният курсист ще получи знанията и уменията да планира, конфигурира и верифицира изграждането на комплексни корпоративни комутирани мрежи, използвайки Enterprise Campus архитектурата на Cisco. SWITCH курса също покрива и сигурната конфигурация на жични и безжични мрежи за пренос на глас и видео.

 Основните теми в курса са следните:

  • Имплементация на VLAN базирано решение по дадени мрежови дизайн и набор от изисквания;
  • Конфигурация на защитни разширения на OSI Layer 2 мрежа по дадени дизайн и изисквания;
  • Имплементация на OSI Layer 3 решения чрез Layer 3 комутатори по дадени дизайн и изисквания;
  • Подготовка на мрежовата инфраструктура за усъвършенствани услуги;
  • Имплементация на резервирана мрежа по дадени изисквания и дизайн.