Курсът Уеб дизайн е предназначен за учители, които преподават:

  • Информационни технологии ЗП 8. клас тема Създаване и публикуване на интернет страници
  • ЗИП, ПП и СИП Информационни технологии - HTML и CSS
В курса са разгледани основни принципи и най-новите тенденции при уеб дизайна, както и различните начини за създаване на уеб сайтове със статично съдържание.

Курсът има за цел да представи на обучаващите се основните понятия от областта на операционните системи (ОС) и компютърните мрежи (КМ) в контекста и по начина, по който те трябва да бъдат изложени в училищни курсове свързани с информационните технологии.

След завършване на курса обучаващите:

  • ще познават основните понятия в областта на ОС и КМ, които са обект на преподаване по ИТ в средното училище
  • ще са запознати с основни приоми и контектс за въвеждане на основните понятия от областта на ОС и КМ в училище

ще могат да поднасят предвиденото по учебна програма съдържание в областта на операционните системи и мрежи на език и стил, достъпен за обучаеми от пети до девети клас.