Курсът е предназначен за учениците от 9 клас изучаващи Информационни технологии задължителна подготовка.

Курсът СИП „Религия", раздел: Бог-Творец  е предназнаен за учениците в 3 клас.

В курсa учениците ще се запознаят със Сътворението на света, първите хора, Божията справедливост и десетте Божии заповеди.

След завършване на курса ще могат да:

- изброяват дните на Сътворението и какво се е случило в тях;

- разказват кои са първите хора и как са създадени;

- знаят за грехопадението и следствието от него;

знаят десетте Божии заповеди.

"Моделиране на процеси и системи с MatLab" е курс, включващ занимaния насочени основно към решаването на математически задачи чрез програмата MatLab. Запознаването с програмата ще даде базова представа на студентите за работата с нея. 

Курсът има за цел да покаже основните функции и инструменти на MatLab, като се решават задачи от типа на Теория на вероятностите. 

По време на курса ще се проведе един тест и едно контролно с решаване на математическа задача. Изпита ще бъде практичен, т.е. решаване на задача на компютър на програмата MatLab.  

Курсът Въведение в Т24 е предназначен за обучаеми владеещи поне един език за програмиране. Успешно завършилите курсисти ще: 

1.Определят структурните модули на Т24- апликации, версии и справки.

2.Създават и манипулират запис в апликация.

3.Стартират версия и справка.

4.Създават  апликации, прости версии чрез VERSION,DESIGNER и прости справки чрез ENQUIRY,DESIGNER.

5.Определят видовете дефинирани от потребителя програми при създаване на версия.

6.Определят характеристики и функционалност на основните апликации.

7.Различават често използвани при писане на програми полета на основните апликации.

8.Създават  subroutine, mainline routine и multithread batch routine.

9. Използват основните T24 API за обработка на файлове, дати, валута и валидация при писане на Subroutine и mainline routine.

10.Стартират subroutine, mainline routine и multithread batch routine.

11.Описват процеса COB( Close of Business).

12.Описват процеса на изпълнение на COB routines.

13.Прилагат стандартите за програмиране на jbase.

14.Използват помощната литература свързана с основните апликации, jbase и стандарти за програмиране на jbase.

Курсът e предназначен за ученици от 4. клас.

Мили приятели!

След завършването на курса Вие ще:

  • разпознавате Земята като планета от Слънчевата система и Слънцето като основен източник на светлина и топлина за Земята;
  • знаете формата и движението на Земята и Луната;
  • знаете причината за смяната на деня и нощта;
  • знаете причината за смяната на сезоните на Земята;
  • описвате характерните особености на планетите, спътниците и звездите;
  • илюстрирате с примери значението на слънчевата енергия за живота на Земята.

Курсът е предназначен за корейски граждани с малки или липсващи познания по български език. В него ще се изучават основите на езика, писмен и говорим, както и работа с компютър и стандартна българска клавиатура. / 한국 국민들의 불가리아어는 거의 전무한 지식으로 설계되었다. 너는 언어, 문어와 구어, 뿐만 아니라 컴퓨터 작업과 불가리아 표준 키보드의 기본을 배울 것이다.

След успешно завършване на курса, студентите ще могат да: / 성공적으로 코스를 완수한 후에, 학생들에게:수 있을 것이다.

- ползват стандартна българска клавиатура / 표준 키보드 불가리아 소년이었다 사용합니다.

- четат на български език / 불가리아에서 낭독

- разбират и конструират проста българска реч / 고 단순한 불가리아 연설 이해해라.

Предварителни изисквания към участниците в курса: / 과정 참가자들에게 Prerequisites.

- да имат основна компютърна грамотност / 기본적인 컴퓨터 사용 능력이 있

- познания по английски език, тъй като голяма част от софтуера и някои от материалите нямат превод на корейски език. / 지식 영어에서 한국어를 소프트웨어 재료의 일부는 많은 번역부터.

Успех! / 행운을 빌어요

Контакти на преподавателя : Иван Георгиев - ivan.valg@gmail.com

Това е тестов курс, демонстриращ работата с платформата Мудъл като преподавател